Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Обща цел: Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Специфични цели:

* Създаване и прилагане на модел на кариерно ориентиране на ниво училище;

* Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;

* Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности;

* Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.

Уеб-адрес на Националния портал: http://orientirane.mon.bg.