Get Adobe Flash player

Тормоза в училище

Какво е тормоз?

Какво е тормоз?

Етимологичните корени на думата bullying (тормоз на англ. ез. – Б. пр.) могат да бъдат проследени до ХVІ век, когато my bully означава „скъпи“, „любими”, водейки началото си от нидерландското boele.

В съвременното си значение се появява век по-късно, но едва през ХХ век думата получава научното определение, използвано днес. Като глагол to bully означава: сплашвам, плаша, доминирам и др. Bully е човек, който използва силата или властта си, за да плаши или наранява по-слабите (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016).

Професор д-р Дан Олвеус, преподавател по психология в Норвегия, е смятан за пионер в изледването на тормоза и близо 40 години работи върху програми за превенция (Hazelden Foundation, 2016).

Неговото определение гласи: Ученик е тормозен, когато многократно във времето е излаган на негативни действия от страна на един или повече ученици …. Негативно действие е , когато някой умишлено причинява или опитва да причини травма или дискомфорт на друг човек чрез физически контакт, чрез думи или по друг начин.” (Olweus, 1993)

Тормозът е сред най-неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Най-характерната черта при оказването на тормоз е диспропорционалното и небалансирано силово отношение между тези, които тормозят, и онези, които са тормозени.

Нещо повече, това не е случайно или изолирано явление, а поведение, повтаряно многократно и продължително във времето спрямо същия човек, с когото съществува подчертана разлика в силата.

Чрез различни актове на тормоз по-силният ученик (ученици) системно, целенасочено, злонамерено и безмилостно се стреми да нарани, навреди или да сплаши по-слабия. Тормозът не е просто дразнене, а много сериозно, оставящо травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса.

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

В ОБЩНОСТТА

Доставчици на социални услуги в общността, на територията на общините Сопот и Карлово са:

1. Център за обществена подкрепа – гр. Сопот

2. Комплекс за социални услуги – гр. Сопот

3. Център за обществена подкрепа – гр. Карлово

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГР.СОПОТ е открит по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск по превенция, деинституализация и реинтеграция в общините Раковски, Садово и Сопот”. Финансиран от Програма “ФАР”.

На територията на община Сопот, Центърът съществува от 25 октомври 2007 година. От 1- ви юли 2008 година е общинска дейност с делегиран от държавата бюджет.

ЦОП предоставя подкрепа на общността под формата на социални услуги за деца и семейства. Предлаганите социални услуги са индивидуални и групови. Индивидуалните се провеждат като срещи, разговори, консултации в домашна среда, училище или в ЦОП.

Екипът посредничи при общуването на клиентите с институции, за регистрация в Бюро по Труда, за получаване на материална подкрепа от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Карлово, за издаване на лични карти и удостоверения за раждане.

Груповите социални услуги се провеждат под формата на курсове с ученици и родители, по Програмите “Семейно планиране“, ”Моят избор”, ”Родителски умения”. Младите хора се информират по въпросите за половото възпитание, необмислените и безотговорни сексуални отношения и за последиците от тях: болести, нежелана бременност, аборти.

Наркотиците, упойващите вещества и стимулантите са друга важна тема, по която учениците се информират, дискутират и обсъждат вълнуващите ги въпроси в група или със социален работник.

За по-малките ученици, екипът на ЦОП, предоставя разработени теми по Програма “Моят Избор”.

Социалните работници, с помощта на доброволци по инициатива „Връстници обучават връстници” провеждат беседи за насилието между тях, за опасностите на улицата и риска, които крие общуването с непознати. Проблем на съвременното училище са безпричинните отсъствия на учениците. Екипът на ЦОП работи с учениците, отпадащи или застрашени от отпадане по Програма “Да се върнем в клас”, в насока осъзнаване на училището, като привилегия на цивилизацията и необходимост от получаване на качествено образование. Тези ученици се включват в доброволчески инициативи и други активности на ЦОП с цел ангажиране на свободното време и промяна модела на поведение.

Родителите, като най-важната и определяща част от живота на децата, също са обект на дейността на ЦОП. Освен подкрепата по Програма “Семейна подкрепа”, където се консултират и информират да разпознават и да посрещат нуждите на детето, съществува и групова работа в курс “Родителски умения”.

Една от най-важните дейности на ЦОП, е реинтеграцията- връщането на деца от институции в биологичните им семейства, социална услуга, която се разработва заедно с ОЗД към ДСП. Също така се предоставят социални услуги по Програми „Приемна грижа” и „Осиновяване”.

Социалните услуги, предоставяни от ЦОП Сопот, се ползват от потребители на общините Сопот и Карлово.

Телефон за контакти: 03134/ 8618

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. СОПОТ обединява социалните услуги: Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 места и Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 20 места

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. СОПОТ предлага:

 • цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности;
 • специализирано оборудване и обзавеждане;
 • специализиран транспорт от дома на потребителя до КСУ и обратно;
 • оптимални условия за корекционно – компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с деца и възрастни хора с увреждания;
 • организация на свободното време и личните контакти;
 • включваща, приемаща и стимулираща развитието среда;
 • насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие;
 • подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства;
 • постоянна и качествена грижа за всяко лице.

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората с увреждания. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.

Главният приоритет на обучителната и терапевтичната дейност е постигането на практическа и социална автономност на децата и възрастните хора с увреждания.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Обучителни дейности:

 • Психомоторни занятия – стимулиране на общуването и вербалното изразяване, в индивидуални или групови занимания, използвайки звукови и музикални елементи;
 • Музикални занятия;
 • Рисуване и приложни дейности;
 • Придобиване на определени базови понятия като измерване, мярка, форми и цветове.

Терапевтични дейности:

 • Психотерапевтичен план – създава необходимите условия за социална интеграция на лицето. Психотерапевтичните грижи се основават на отношенията и се конкретизират чрез индивидуални психотерапии и терапевтични занятия.

Трудотерапия:

 • Функционална трудотерапия:

- Готварство;

- Хигиена - придобиване на различни хигиенни и трудови умения: поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене, хигиена на работното място;

- Битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, пране;

- Цветарство - общи познания и грижи за цветята /поливане, осветление и др./, цветя в жилището; стайни растения; размножаване на цветята /семена, грудки, луковици/, цветята – естетика и хоби, оранжерии, парници.

- Занимателна трудотерапия – поддържане на личните интереси и общуване чрез хоби или арттерапия /четене и писане, изобразителна дейност, конструктивна дейност/.

Рехабилитация – чрез различни двигателни упражнения да се постигне формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост.

 • Говорна и зрителна терапия - възстановява или подобрява засегнатите функции;
 • Кинезитерапия – спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване. Развива и подобрява финната моторика;
 • Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин на живот чрез рехабилитация на говора, зрението и слуха, двигателна рехабилитация, предоставяне на социални услуги и други дейности;
 • Психотерапия – мобилизира индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на възрастните с увреждания и на техните семейства и близки за преодоляване на психологическите проблеми и за адаптиране към състоянието на хронично заболяване и/или увреждане.

Социализация, спортни дейности и свободно време – запознаване с различни обществени обекти, с традиции и празници, формиране на умения за общуване и работа в група, умения за ориентиране и предвижване на улицата.

КСУ – гр. Сопот разполага с четири занимални, логопедичен кабинет, зала за рехабилитация, зала за релаксация, кулинарен кабинет, медицински кабинет, оранжерии и овощна градина, трапезария.

Специалисти: В комплекс за социални услуги за потребителите се грижат: възпитатели, трудотерапевти, рехабилитатор, логопед, социален работник, специален педагог, медицинска сестра, шофьор, касиер – домакин, санитари.

За контакти:

4330, гр. Сопот, ул. „ Христо Маджаров” № 27

тел: 03134 / 8698; 0887 357 892

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ГР. КАРЛОВО е разкрит със Заповед № РД 01 – 149/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като делегирана от Държавата дейност, с доставчик на социалната услуга „СОНИК СТАРТ” ООД.

Основното предназначение на „Центъра за обществена подкрепа” – гр. Карлово е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Мисията на ЦОП Карлово е да се подобри качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на Община Карлово, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Целта на ЦОП Карлово е да предоставя съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа социални услуги в общността, да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.

За контакти:

гр. Карлово, пл. „20-ти юли“№10

T: 0335 55 771
M: 0882 35 05 09


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module