Get Adobe Flash player

НОВ НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ в ПГ „Ген. Вл. Заимов“ гр. Сопот

Със своя проект „Интерактивно знание за мен” Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” в гр. Сопот бе определена като един от участниците в програмата „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Чрез интердисциплинарно web-базирано e-образование с интерактивни средства и различни технологии се внася нов подход в учебния процес, за да се подобри качеството на преподаване на предметите от областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Създадените по проекта електронни уроци и ресурси правят учебния процес по-ефективен, обогатяват електронната библиотека на училището.

Създадохме нова визия на кабинет 1309 по математика, с обособяване на кътове за работа по групи. Със специална боя вече можем да пишем по стената. Така преобразихме пасивните пространства в жива, творческа среда. Това е любимо място на учениците, в което те свободно поставят свои идеи и техники за решаване на математически задачи, работейки на малки групи.

Монтирахме HD LED дисплей в кабинета по математика, който има връзка с лаптоп или мобилно устройство с разработеното учебно съдържание и/или друг електронен ресурс за учебния час. Безжичната комуникация на дисплея чрез изградената Wi-Fi мрежа осъществява лесен достъп както на учителя, така и на учениците по време на работа. Всеки може бързо и лесно да покаже своята работа на мобилното си устройство пред цялата аудитория в стаята.

Монтиран мултимедиен проектор е възможната за момента алтернатива за интерактивен учебен процес в кабинет 1310 по география и икономика. Изградена Wi-Fi мрежа с Интернет има покритие на цялата западна част от корпус 1 за използване на електронните учебници в учебния час по други предмети.

Проведе се обучение на преподаватели от различни предметни области за работа с продукта, с който са разработени електронните варианти на учебниците по новите учебни програми. Използваме го за имплементиране на упражнения, домашна работа и други визуални ресурси към. Това е още едно допълнение към използваните в училището електронни ресурси в полза на обучението с интерактивни средства.

В рамките на проекта сформирахме 4 работни групи от 8 до 12 ученици за работа по предметите Математика, География и икономика и Електротехника.

Работните срещи на всяка група бяха истинско предизвикателство за учениците. Заедно със своя учител, в екип със своите съученици от различен випуск, те имаха възможността да погледнат от друга гледна точка образователния процес. Създаването на урочна единица с участието на ученик улесниха учителя да пресъздаде учебното съдържание в достъпна и разбираема форма, направи упражненията и домашната работа по-ефективни и полезни за успеха на обучаваните. Родиха се много нови идеи за организация в учебния процес, за прилагане на нови методически техники в учебния час, за по-пълна ангажираност и мотивация на учениците, изпитващи затруднения. Самата работа амбицира работещите ученици в отделните групи за по-високи резултати и по-задълбочено усвояване на метериала в отделните предмети.

Проектът „Интерактивно знание за мен“ се реализира благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“ с финансовата помощ на SAP Labs България. Чрез реализирането му се дава възможност на учениците да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи, да развият или изградят интереса си към технологиите и науките, получавайки основни знания чрез разработване на електронни материали и уроци в различни предметни области от самите тях.

Учителите, които са обучени и работили по проекта проведоха комбинирани открити уроци пред публика. Уроците се проведоха с интерактивния дисплей в обновения кабинет по математика. В специализираните по предмети кабинети се използва мултимедиен проектор. Гости бяха учители, представители на училищното настоятелство, родители. Организирахме и кратка дискусия с обсъждане, мнения и предложения от аудиторията и учениците. Родителите бяха силно заинтригувани от интереса на техните деца в представените уроци, споделиха, че наблюдават трайни знания и по-задълбочена подготовка в домашните задания. Учениците изразиха своето задоволство от новата обстановка в кабинета по математика, за който те сами доста поработиха в извънучебно време, демонстрираха желание за активно включване в работата с дигитални устройства и ресурси по време на час. Трябва да отбележим, че сами подеха инициатива за опазването на новия кабинет – няма повреди до момента. Те имат желание да преобразим и други учебни кабинети по подобен начин за приветливост и топлина в учебните часове.

Създадените условия за работа ни вдъхновиха за нови творчески планове и идеи за новаторство в учебния процес. Работата по реализиране на идеите, заложени в проекта ще продължи и през следващата учебна година, а може би и с още колеги по други учебни предмети. През тази учебна година поставихме само началото на нов подход в организирането на учебния процес. Амбициите ни не спират до тук. Предстои ни още много работа за прилагане на нови методически техники и добри педагогически практики за постигане на още по-ефективен учебен процес, за по-висока успеваемост и успешна реализация на нашите ученици.

Проектът „Интерактивно знание за мен“ се реализира благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Знания за успех“ с финансовата помощ на SAP Labs България.

Още за проекта прочетете тук

Или тук