Get Adobe Flash player

ПРИЕМ 2021/2022

 

Уважаеми родители на кандидат гимназисти, скъпи седмокласници!!!

Да изберете правилното учебно заведение за децата си е важна и отговорна стъпка. Ако искате те  да бъдат „в крак с тенденциите и търсенето“ на пазара на труда, да учат иновативни специалности, да развиват своя потенциал и възможности, то изборът на гимназия се оказва един от важните избори в живота на децата ви и на вас като родители!

Живеем във  време на дигитална революция и силен бум на съвременни технологии. Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с  ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учи в бързопроменящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Има потребност от добре подготвени, знаещи и можещи специалисти в сферата на хранително-вкусовата промишленост и туризмът.

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов”, гр.Сопот като училище, което се стреми да отговаря на динамиката на съвремието, предлага ПРИЕМ за 2021/2022 учебна година по следните професии и специалности:

Професия: 481020 Системен програмист

Специалност: 4810201 Системно програмиране

С разширено изучаване на английски език.

· Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването  на софтуер и WEB дизайн; да се занимават с обектно ориентирано програмиране; с технология на програмирането; да създават програмни продукти като използват различни езици за програмиране; да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии. Да се реализират като успешни млади хора.

Професия: 481030 Приложен програмист

Специалност: 4810301 Приложно програмиране

С разширено изучаване на английски език.

· Тук учениците ще имат възможност да придобият комплекс от знания, умения и компетентности свързани с проектирането, създаването, тестването и поддържането на разработените приложения; администрирането и обслужването на информационни системи, WEB сайтове и бази от  данни. Компетентности, отговарящи  на съвременните очаквания на IT сферата.

Професия: 523050 Техник на компютърни системи

Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии

С разширено изучаване на английски език.

· Една  от предпочитаните за изучаване в ПГ „Ген.Владимир Заимов”-професии. Тук учениците ще се  научат да правят пълна и точна диагностика на компютър. Понятието „хардуер“ вече няма да е непознато за тях. Ще сглобяват, ремонтират и отстраняват дефекти с лекота. Ще инсталират софтуер, ще  работят със специализирани и приложни софтуерни системи, ще  асемблират и тестват компютърна система. Завършвайки тази специалност,  ще могат да се реализират във всички области на  производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и другаде, където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.

Професия: 482040 Организатор Интернет приложения

Специалност: 4820401 Електронна търговия

С разширено изучаване на английски език.

· Това е една професия на бъдещето, която развива комплексни качества свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук  учениците имат възможност за  усвояване на знания, свързани с управлението и създаването на WEB сайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг; администриране на електронни магазини.

НОВА ЗА УЧИЛИЩЕТО!!!!

Професия: 214010 Дизайнер

Специалност: 2140112 Рекламна графика

С разширено изучаване на английски език.

· През 2021/2022 учебна година тази специалност на бъдещето става една от професиите, по които ПГ”Ген.Вл.Заимов”, гр.Сопот ще обучава своите ученици, избрали да бъдат част от иновацията и стремежа към успех. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще се обогатят и доразвият. Тук учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническото изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали вече няма да е тайна за тях.

Професия: 521140 Мехатроника

Специалност: 5211401 Мехатроника

С разширено изучаване на английски език.

· Това е широкопрофилна специалност, в която учениците ще  изучават  интелигентните системи на XXI век, ще  придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване.

Професия: 812010 Организатор на туриситческа агентска дейност

Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време

С разширено изучаване на английски език.

· Обучението по  тази специалност дава възможност за  придобиване на  необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристическа агентска дейност, екскурзоводско обслужване, анимация, управление и мениджмънт на хотели и  заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес. Това  обучение предлага на младите хора една добра основа за бъдеща успешна кариера в туристическата индустрия като една от  динамично развиващите се индустрии не само у нас, но и по света.

Професия: 811070 Готвач

Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

· Тук учениците ще се  запознаят с технологията на приготвяне на ястия от  националната ни кухня и кухните на други култури. Ще се потопят  в необятния свят на кулинарията, ще натрупат знания и умения в областта на производството на кулинарна продукция за различни ресторанти и заведения за хранене. Ще развиват творческия си потенциал. Ще се научат на дисциплина  и последователност- все качества на успели хора.

Професия: 541030 Хлебар-сладкар

Специалност: 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

· Усвояването на основните правила на професията „ Хлебар-сладкар” изисква много желание, старание и търпение.  Правенето на хляб и хлебни изделия е едно от най- старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят хлебни изделия в богато разнообразие, да бъдат вкусни,  хранителни и полезни за организма. Учениците, избрали да се обучават по тази професия, ще имат възможност да усвоят всички  знания, умения и компетентности необходими за практикуването ѝ.

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов” е училище с 52-годишна история и традиции в областта на професионалното образование. Разполага с богата материално–техническа база: модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека-любимо място за учениците. Предстои изграждането на STEM център „Докосвам бъдещето“. Училището разполага с общежитие и стол, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.

При нас работят учители, отдадени на професията и на младите хора. Тук  учениците имат възможност не само да получат качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включват в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учителите при реализиране на проекти, в извънкласни и извънучилищни дейности.  Участието ни в проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ задълбочава създадените през годините партньорските отношения с фирмите от района. А работата ни по проекти по СП “Еразъм +“ осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия.

Всичко това прави ПГ „Ген. Владимир Заимов“ желана територия за младите хора.

ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА „ЗАИМОВЦИ” ВИ ОЧАКВА!

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС!

 

 

ГРАФИК

 

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/ 2022 година

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.