Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Уважаеми родители и ученици,

ПГ „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот  участва в изпълнението на проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, с който Министерството на образованието и науката ще противодейства на риска от отпадане от образователния процес на деца и ученици в ситуация на обучение от разстояние.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигури равен достъп за ученици от всички образователни етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда от разстояние.

Специфични цели са:

§ Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

§ Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

§ Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

В изпълнение на Дейност 2 от проекта, в периода 21-30.06.2021 г. се проведоха обучения на ученици, за подобряване на уменията им за работа с дигитални устройства, което ще им помогне да участват пълноценно в обучение от разстояние в електронна среда, при необходимост.

По време на проведени обучения по Дейност 3 на 28. и 29.06.2021 г., педагогически специалисти придобиха нови цифрови умения и повишиха способността си за работа с иновативни методи за преподаване.

Предвиждат се обучения по Дейност 4, насочени към родители и образователни медиатори за усвояване на умения за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи.

В рамките на проекта са закупени и технически средства за ученици и учители.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече за проекта можете да намерите на: https://www.mon.bg/bg/100925.