Get Adobe Flash player

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ” гр.СОПОТ

4330 гр.Сопот, ул.”Иван Вазов” №1, тел./факс: /03134/ 83-31, 83-32, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

ОТ РАЗСТОЯНИЕ  В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

в ПГ «Генерал Владимир Заимов» гр. Сопот

 

 

 

Настоящите правила регламентират дейностите свързани с работата и обучението на всички участници в образователния процес в ПГ „Ген.Влдимир Заимов“, провеждан  от разстояние в електронна среда и са неразделна част от Правилника за дейността на ПГ „Ген.Владимир Заимов“, гр. Сопот.

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Обучението от разстояние в електронна среда  в ПГ „Ген.Влдимир Заимов“-гр. Сопот от  учебната 2020/2021 година се извършва посредством образователната платформа GOOGLE CLASSROOM G Suite, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет с протокол № ПС №1/01.10.2020г

За осъществяване на своите дейности и комуникация между учители, родители и ученици, училището използва електронен дневник Админ Плюс.

Учениците в училището се обучават в дневна форма и в дуална система на обучение- присъствено. При извънредни обстоятелства, когато присъствения образователен процес в училището бъде преустановен - за отделен ученик, за отделна паралелка/паралелки или за цялото училище, обучението на учениците се осъществява, доколкото и ако е възможно в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните средства.

Училището предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, техническите и технологичните възможности, може да се осъществяват от разстояние  в електронна среда  като се използват възможностите на образователна платформа GOOGLE CLASSROOM G Suite и домейна на МОН – edu.mon.bg. На общо основание на всички нуждаещи се ученици може да се оказва психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда от училищния педагогически съветник и психолог.

ГЛАВА II

ДЕФИНИЦИИ

1.ОРЕС - Обучение от разстояние в електронна среда е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

2.СИНХРОННО - синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично разписание. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

· Четиридесет минути – в гимназиалната степен

2.1.В случаите, когато ученик се обучава синхронно му се поставя отсъствие в съответствие с чл.61 от Наредбата за приобщаващо образовние.

 

3.НЕСИНХРОННО - При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.

3.1.В случаите, когато ученик се обучава несинхронно и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет, ученикът не участва му  се поставя отсъствие за съответния час.

4.ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА GOOGLE CLASSROOM G Suite е внедрена в училището, като всички учители и ученици разполагат с индивидуално потребителско име и парола. Платформата позволява използване на пространство за организиране, съхраняване и споделяне на файлове, възможност за онлайн създаване, редактиране и споделяне на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, вариант за дистанционно обучение и изпитване и лицензирани софтуери. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават интерактивни презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други. Платформата позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства.  Всички могат да участват в урока чрез гласово общуване или чат. Всички могат да се включват и с видеосигнал, при необходимост и при възможност на устройството.

5.ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК – Админ Плюс е онлайн платформа, подпомагаща процеса на дигитализиране на образованието в България, в тясно сътрудничество с МОН. Платформата е интегрирана с: Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) и нейните софтуерни приложения АдминПро и АдминЛ; облачната технология на Microsoft Office 365 и на Google G Suite; социалната мрежа Facebook.

 

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1. При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

2. Учителят спазва продължителността на учебния час в електронна среда–определен в конкретна заповед на директора, но не повече от 40  минути за гимназиалната степен.

3. Учителят предварително информира учениците за мястото и часа на провеждане на виртуалния учебен час, в случай че те са различни от установеното.

4. Учителят задължително въвежда отсъстващите ученици и темата за часа  в електронния дневник, непосредствено след или не по-късно от края на учебните часове за деня.

5. Учителят спазва графика за провеждане на консултации в електронна среда от разстояние, като редовно напомня и поканва учениците за деня, часа и мястото на провеждане.

6. Подбира подходящи безплатни и други образователни източници на интерактивно електронно съдържание, подпомагащо образователния процес.

7. Използва електронни учебници, работни листове, презентации, аудиофайлове, видеоматериали, образователни платформи.

8. Дава ясни и точни инструкции за начина и мястото за изпращане и получаване на обратна връзка от учениците - домашна работа, тестове, проекти и др.

9. Въвежда оценки и отзиви на учениците непосредствено след провеждане на учебния си час или учебните си часове за деня  в електронния дневник .

10. В случай на невъзможност учителят да проведе синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият уведомява за това училищното ръководство и веднага, щом това стане възможно, качва информация за пропуснатия урок като съобщение до родителите/учениците от съответния клас в електронния дневник и/или във виртуалната класна стая на класа в платформата GOOGLE CLASSROOM G Suite.

 

ГЛАВА IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Пише и говори на съвременен български език във виртуалната класна стая.

2. Влиза навреме във виртуалната класна стая и само ако е поканен.

3. Не провежда лични разговори във виртуалната класна стая.

4. Изключва микрофона си, не вдига шум и не пречи на учителя при провеждане на образователния процес.

5. Не изключва микрофоните на други ученици и учителя по време на часа във виртуалната класна стая.

6. Изпраща домашните поставени от учителя в срок и според инструкциите на учителя в платформата GOOGLE CLASSROOM G Suite.

7. Спазва продължителността на  учебения час в електронна среда – определен в конкретна заповед на директора, но не повече от 40  минути за гимназиалната степен.

8. Спазва началото на всеки учебен час по седмичното разписание в случай, че няма обявена промяна по обективни причини.

9. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият уведомява за това класния ръководител/учител като допълнително се информира за пропуснатия материал.

10. Не качва и не показва лични и чужди снимки и клипове, ако нямат пряко отношение към темата на урока и не е поставена задача от учителя.

11. Недопустимо е изнасянето на записи на проведени часове в други групи, платформи и мрежи.

ГЛАВА V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Осигурява необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението.

2. Осигурява спокойна заобикаляща среда на ученика за провеждане на часове от разстояние.

3. Не се включва и не нарушава провеждането на синхронните учебни часове в директен контакт и разговор с учителя по време на часа. При необходимост се свързва с учителя в удобно и за двете страни време.

4. Поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението на детето му от разстояние в електронна среда, и се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика.

5. Съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в електронна среда в училището.

6. Осигурява редовното присъствие на ученика и своевременно уведомява класния ръководител за отсъствие на ученика по уважителни причини. Ако родителите не могат да осигурят на децата си електронни устройства, обучението в електронна среда за конкретните ученици се извършва, съгласно условия, определени в изрична заповед на директора на училището.

7. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и др., родителят уведомява за това класния ръководител/учител, като своевременно се информира за пропуснатия материал и начина на изпращането му.

8. Подпомага процеса на самоподготовка на ученика и съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

9. Недопустимо е изнасянето на записи на проведени часове в други групи, платформи и мрежи.

 

ГЛАВА VI

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОТДЕЛНИ УЧЕНИЦИ

ОРЕС за отделни ученици се осъществява, както следва:

1.По заявление на ученик, подадено при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО, при наличие на необходимите технически и технологични условия, обучениено от разстояние в електронна среда за не повече  от 30 дни, може да се извършва за отделен ученик, обучаван в дневна форма, както и в дуална система на обучение, който по здравословни и други уважителни причини, удостоверени с документ не може да посещава училище.

2.При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучениено в дневна форма от разстояние в електронна среда, може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 дни до края на извънредната епидемична обстановка в следните случаи:

2.1 Ако поради  здравословни причини, удостоверени с медицнски документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота и здравето му.

2.2. Ако поради  здравословни причини, удостоверени с медицнски документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота и здравето на лица, с които той живее на един адрес.

2.3. По избор на ученика или родителя на основание чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след решение на началника на РУО-Пловдив.

3.Процедурата за преминаване на отделен ученик в обучение от разстояние в електронна среда е следната:

3.1.По здравословни причини /т.2.1 и т.2.2/

3.1.1.       Ученик или родител подава заявления по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС)  до директора на училището (по образец) с приложени към него:

- медицински документ, удостоверяващ здравословния статус на ученика;

- декларация (по образец) за осигурени условия за провеждане на обучението.

3.1.2.       Медицинското лице в училище проверява приложените медицински документи и ги резолира с подпис.

3.1.3.       Директорът издава становище за възможностите на ПГ „Ген. Вл. Заимов” за осигуряване на ОРЕС и чрез класния ръководител информира родителите за решението/отказа за преминаване към ОРЕС на съответния ученик.

3.2.По избор на ученика /по желание-т.2.3/

3.2.1.Ученик или родител подава заявление по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за обучение в ОРЕС до директора на училището (по образец) с приложена към него:

- декларация за осигурени условия за провеждане на обучението (по образец).

3.2.2. Директорът на училището изпраща до началника на РУО Пловдив:

- копие на заявлението от родителя или ученика;

- копие на декларацията (по образец) за осигурените условия за провеждане на обучението;

- информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година .Ученик, който в предходната учебна година е допускал отсъствия по неуважителни причини, има наложени санкции, слаб успех, поведенчески проблеми и е показвал неангажираност към учебния процес  няма да бъде подкрепен за обучение от разстояние в електронна среда

- становище относно възможностите на училището за организиране на ОРЕС за съответния ученик.

3.2.3.В срок от три работни дни, началника на РУО изпраща становище и информира, чрез директора на училището, родителите за решението/отказа за преминаване към ОРЕС на съответния ученик.

Към правилата са приложени образци на документи:

Приложение1:Заявление за обучение в ОРЕС по здравословни причини

Приложение2:Заявление за преминаване в ОРЕС по желание.

Приложение3:Декларация за техническа обезпеченост

4. Документите посочени в т. 3. 1 и т.3.2 се подават в канцеларията на училището.

5.Ученикът самостоятелно осигурява необходимите технически и технологични средства за обучението от разсояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен ги осигурява неговият родител.

6.Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно, а при невъзможност несинхронно, съгласно правилата описани в т.2 и т.3 от глава II „Дефиниции“.

7.Директорът на училището във всички случаи /за отделен ученик, за отделна паралелка, за отделн випуск, за цялото училище/ при  преминаване към ОРЕС издава заповед, в която посочва периода за  ОРЕС,  графика на учебните часове, както и  условията .

8. Осъществяването на ОРЕС в случаите по т.1 и т.2 от глава VI „Правила и процедури за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда на отделни ученици“, се прекратява  в следните случаи:

8.1. По желание на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО-чрез подаване на заявление до директора за прекратяване на ОРЕС /по образец/.

8.2. При повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини и не е бил ангажиран с процеса на обучение.

8.3. При неизпълнение на поетите от страна на родителя с декларацията задължения.

9. Директорът на училището издава заповед за прекратяване на ОРЕС за съответния ученик, за което  уведомява ученикът и родителите, чрез класния ръководител