Get Adobe Flash player

За Училището

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

1 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020
2 ЕТИЧЕН КОДЕКС
3 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ
4 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
5 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА
6 ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
7 ЗАКОН ЗА ПУО
8 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
9 НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г.
10 И Н С Т Р У К Т А Ж на педагогическите специалисти от относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент, на насилие между ученици и върху ученици и в други критични ситуации
11 СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
12 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при лек инцидент
13 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при тежък инцидент
14 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
15 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
16 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
17 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ
18 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
19 НАРЕДБА1