Get Adobe Flash player

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

1 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-25
2 ЕТИЧЕН КОДЕКС
3 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ
4 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
5 ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
6 ЗАКОН ЗА ПУО
7 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
8 НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г.
9 И Н С Т Р У К Т А Ж на педагогическите специалисти от относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент, на насилие между ученици и върху ученици и в други критични ситуации
10 СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
11 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при лек инцидент
12 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при тежък инцидент
13 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
14 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
15 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ
16 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
17 НАРЕДБА 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
18 Правила за ползване на електронен дневник
19 Правила за предоставяне на достъп до обществена информация
20 ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
21 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
22 Закон за професионалното образование и обучение
23 ГОДИШЕН ПЛАН
24 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
25 Електронен дневник
26 Организация на учебния ден
27 Документи във връзка с COVID-19
28 План БДП 2022