Get Adobe Flash player

Междуинституционален план за действие за превенция

1 ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
2 Практически насоки за действията в случай на насилие
3 Информация за същонстта на всеки вид социална услуга
4 Списък на лицензирани доставчици на социални услуги