Get Adobe Flash player

Индикативен списък на обществени услуги, предоставяни от Професионална Гимназия "Генерал Владимир Заимов"

1 Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
2 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
3 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
4 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
5 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
6 Издаване на диплома за средно образование
7 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
8 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
9 Приемане и преместване